Проект Печат
Номер на процедура: BG051PO001-3.1.07-0035
Име на процедура: АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Бенефициент: Технически университет - Габрово
Приоритетна ос: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Наименование на проекта: Актуализиране на учебни програми в Технически университет - Габрово в съотвествие с изискванията на бизнеса
Конкретни цели: Обща  цел на проектното предложение е:
Актуализация на образователния процес в Технически университет-Габрово  в съответствие с изискванията на бизнеса.

Специфични цели са:
1.Създаване на взаимодействие между Технически университет - Габрово, Българска браншова камара- Машиностроене и водещи предприятия за осъвременяване на учебни програми;
2.Актуализиране на учебни програми в Технически университет - Габрово, като  отговор на социална поръчка от работодателски организации и водещи предприятия в машиностроенето;
3.Осигуряване на условия за ефективно прилагане на актуализираните учебни програми-основа за повишаване конкурентноспособността на машиностроителните фирми и Технически университет - Габрово.