• BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
Home ИНДИКАТОРИ
Очаквани резултати ПДФ Печат Е-мейл
1) Доклад от анализ на приоритетните машиностроителни специалности със структурираните основни групи изисквания към тях.
2) План - програма за изпълнение на определените мерки за осъвременяване на учебните програми.
3) Закупено оборудване (компютърна измервателна система), необходимо за разработване и апробиране на новите учебни програми.
4) Разработени/актуализирани учебни програми - 70 бр.
5) Разработени нови учебни планове по специалности - 3 бр.
6) Разработени програми за стажове - 3 бр.
7) Разработени методологии за лабораторни упражнения с използване на закупеното по проекта оборудване - 6 бр.
8) Студенти, започнали обучение по новите учебни програми - 320 бр.
9) Прилагане на новите учебни програми - посещения на студенти в реална работна среда, практически и лабораторни занаятия по новите учебни програми, водени от специалисти от машиностроителни фирми, възложени дипломни работи по теми, заявени от машиностроителни фирми.
10) Подписани споразумения с „пилотни” фирми за провеждането на изнесено обучение по учебна практика по новите учебни програми при тях с преподаватели –водещи специалисти от самите фирми - 5 бр.
11) Възложени по заявка на фирми дипломни работи за подготовка от студенти на ТУ – Габрово - 10 бр.
12) Подписани споразумения между ТУ-Габрово и водещи машиностроителни фирми за разширяване и задълбочаване на партньорството, в т.ч. осигуряването на работни места за стажове и практика на студенти от ТУ - Габрово - 10 бр.
13) Проведена конференция за представяне на резултатите от проекта и публикуване на материали от нея - 1 бр.
14) Отпечатани и разпространени материали за информиране и публичност.
15) Одиторски доклад.