• BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
Home ПАРТНЬОРИ
Партньори ПДФ Печат Е-мейл

Българска браншова камара-машиностроене

гр.София, 1000 София, общ. Средец, ул.Алабин № 29


Постигането на целите на проекта изисква проучване и анализ на конкретните потребности на бизнеса от специалисти в машиностроенето и изискванията към тях, за да се осигури ефективно осъвременяване на учебните програми по машиностроителните специалности  в университета. Това е практически неизпълнимо без участие на представители на машиностроителния сектор, имащи достатъчно информация, опит и квалификация в областта на проекта.
Българска браншова камара – машиностроене (ББКМ) е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове, създадена  през есента на 1991 г. Камарата е колективен член на АИКБ, БСК и БТПП. Браншовата камара е организация-наблюдател в най-голямата междуна-родна работодателска организация за металургията, машиностроенето, електрониката, електротехниката, автомобилостроенето, корабостроенето  и др. в Брюксел – „СЕЕМЕТ”.”, и след едногодишен период, съгласно Устава, предстои да бъде приета за редовен член .
В камарата членуват над 270 основни производствени фирми от всички подсектори на машиностроенето, произвеждащи над 65-70% от машиностроителната продукция на страната. Сред членовете на браншовата камара са и фирмите от регионите, обхванати с проекта, а Габрово и близкия до него Казанлък са най-развитите в машиностроенето  региони на страната..
Периодично браншовата камара е организатор на срещи на фирми с представители на техническите ВУЗ и институти към БАН, работещи по теми свързани с машиностроенето по въпроси на подготовката на кадри и съвместна дейност в областта на иновациите. Камарата има дългогодишно ползотворно сътрудничество с ТУ-Габрово, в т.ч. при реализирането на проект за студенски практики, а в резултат на проект по линия на Дружеството за техническо развитие (GTZ) Германия браншовата камара и ТУ-Габрово, заедно с германската фирма „TEQ” – Кемниц, създават Българо-германски институт по качество(„БГИК”) - Габрово. .
Експертите в камарата имат дългогодишен опит в дейности, свързани с подготовката на кадри, подобряване на обучението във ВУЗ , задълбочаване и разширяване на връзките между Техническите университети и машиностроителните фирми. Водещите фирми членове на камарата, разполагат със специалисти със значителен опит в работата с млади специалисти, стажанти и практиканти, както и в сътрудничество с ВУЗ.
Гореизложеното обосновава избора на ББКМ за партньор по проекта, който ще осигури максимално ефективно участие на бизнеса в осъвременяване на учебните програми и особено в прилагането им.